Algemene Voorwaarden 
Phelo Cycle 

 
Inhoudsopgave: 
 
Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Artikel 7 – Inschakeling door derden 
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping en waarborgsom
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid 
Artikel 11 – De prijs 
Artikel 12 – Conformiteit en garantie 
Artikel 13 – Levering en uitvoering 
Artikel 14 – Betaling 
Artikel 15 – Klachtenregeling 
Artikel 16 – Geschillen 
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
 
Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en 
een overeenkomst (in persoon of op afstand) aangaat met de ondernemer; 
Dag: kalenderdag; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van 
de overeenkomst; 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten in persoon en op 
afstand aan consumenten aanbiedt; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen. 
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 
 
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
 Naam:Phelo Cycle 
Website / webwinkel: www.phelocycle.com  
Telefoonnummer: 06-221 99 375 
E-mailadresphelocycle@hotmail.com 
KvK-nummer: 62582240 
Postadres:Haverlanden 185
6708 GK Wageningen 
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot 
stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de 
geest’ van deze algemene voorwaarden. 
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, 
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 4 – Het aanbod 
 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of 
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door 
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een 
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen 
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn 
tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte 
kleuren van de producten. 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 
Dit betreft in het bijzonder: 
de prijs inclusief belastingen; 
de eventuele kosten van verzending; 
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen nodig zijn; 
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
de prijs garandeert; 
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het 
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 
voor de consument te raadplegen is; 
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
de eventuele andere talen waarin, naast NL, de overeenkomst kan worden gesloten; 
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 
 
Artikel 5 – De overeenkomst 
 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de 
overeenkomst ontbinden. 
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een 
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit 
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of 
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen 
op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik 
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende 
beschikbaarheid van de betreffende producten. 
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 
 1. Bij aankoop van fietsen geldt een omruilgarantie van 7 dagen. 
2. Bij de aankoop van fietsen of andere producten op afstand (online), heeft de consument  de mogelijkheid de overeenkomst  zonder opgave  van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen vanaf de dag ontvangst, zie kosten art.8.
2a.Tijdens de 7 dagen  bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, 
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele 
staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies. 
2b.Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 
7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken 
dient de consument te doen middels via email. 3.Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen of langs te brengen.   De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door   middel van een bewijs van verzending. 
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik 
te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft 
teruggezonden, is de koop een feit. 
NB: Bij fysieke aankoop in persoon in Wageningen, geldt dit herroepingsrecht “Wet Koop op Afstand” niet, en 
is geldteruggave niet mogelijk (uitgezonderd bijzondere verzoeken, onder aftrek van €150,00 administratiekosten) , wel omruilgarantie van 7 dagen (art 6.1) 
 
 
Artikel 7: Inschakeling derden 
Als de ondernemer dit nodig acht, mag hij transporten door derden laten verrichten. 
 
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
terugzending voor zijn rekening. 
Indien de consument een fiets ongezien koopt, dan betaalt de klant de fiets via de website de prijs van de fiets.  Ingeval van herroeping wordt per fiets de kosten van 2x transport ingehouden ter verrekening van de dubbele transportkosten: voor Nederland 2x€75 ; voor Belgie 2x€100. Indien de fiets wordt gekocht dan is het transport binnen NL €25 (Belgie €45)  
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen 7 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het 
product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending 
overlegd kan worden. 
 
Artikel 9– Uitsluiting herroepingsrecht 
Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer 
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer 
geen invloed heeft; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft 
verbroken. 
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde 
datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de 
bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de consument gegeven garanties, aanvaardt de 
ondernemer geen enkele aansprakelijkheid. 
2. De ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor 
gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of 
personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. De consument neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade. 
4. Indien de consument aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.  
5. De ondernemer is niet aansprakelijk – en de consument kan geen beroep doen op de toepasselijke 
garantie – indien de schade is ontstaan door: 
ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met 
de door/namens de ondernemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, 
bijsluiters e.d.;
●ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken; 
fouten of onvolledigheden in de door of namens de consument aan de ondernemer verstrekte 
informatie; 
aanwijzingen of instructies van/namens de consument; 
of als gevolg van een keuze van de consument die afwijkt van wat de ondernemer adviseerde 
en/of gebruikelijk is; 
of doordat de consument of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen 
aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 
de ondernemer. 
6. De consument is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit 
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de ondernemer of het leidinggevend personeel 
op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 
Uitsluitend in deze gevallen zal de ondernemer de consument vrijwaren voor eventuele aanspraken 
van derden. 
 
Artikel 11 – De prijs 
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in 
btw-tarieven. 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden 
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met 
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel 
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan 
indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop 
de prijsverhoging ingaat. 
De in het aanbod van nieuwe producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
Tweedehands fietsen worden verkocht volgens de margeregeling (zonder btw).
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het 
product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 
Artikel 12 – Conformiteit en Garantie 
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in 
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het 
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer 
kan doen gelden. 
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de 
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de 
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
De garantietermijn (behoudens fietsen) van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer 
is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke 
individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik 
of de toepassing van de producten. 
De garantie geldt niet indien: 
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden 
heeft laten repareren en/of bewerken; 
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins 
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of 
op de verpakking behandeld zijn; 
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid 
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste 
materialen. 
 
Artikel 13 – Levering en uitvoering 
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en 
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van 
diensten. 
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf 
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij 
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt 
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument 
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft 
geen recht op een schadevergoeding. 
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten 
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, 
terugbetalen. 
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele 
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment 
van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte 
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 14 – Betaling 
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te 
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. 
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de 
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 
aan de ondernemer te melden. 
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, 
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 
Artikel 15 – Klachtenregeling 
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de 
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk 
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft 
geconstateerd. 
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de 
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, 
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van 
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor 
de geschillenregeling. 
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
 
Artikel 16 – Geschillen 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden 
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument 
woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze 
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. 
 
Heeft u een klacht? Laten we het samen oplossen!
We hopen bij Phelo Cycle dat u natuurlijk tevreden bent over onze producten en dienstverlening. 
Echter  ook bij ons kan er wel eens iets mis gaan. Laat het ons dan snel weten!
We raden u aan om klachten eerst via de mail bij ons kenbaar te maken: 
Stuur uw email naar: phelocycle@hotmail.com